Preskočiť k hlavnému obsahu »

Váš košík je prázdny

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Kupujúci môže reklamáciu tovaru uplatniť osobne, alebo zaslaním reklamovaného tovaru na adresu prevádzky predávajúceho:

WELLNET, s.r.o.
Levočská 2
08001 Prešov

Zásielku je potrebné označiť nápisom "REKLAMÁCIA". Nevyžiadané zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Ku každému reklamovanému tovaru je nutné pripojiť kópiu daňového dokladu a vyplniť Reklamačný protokol na http://www.wellnet.sk/rma , alebo ktorý kupujúci získa na požiadanie u predávajúceho.

Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či porucha nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu alebo predávajúceho. Tovar, ktorý bol nejakým spôsobom zo strany kupujúceho pozmenený alebo upravený, nie je možné reklamovať. Tovar, ktorý nesie známky hrubého zaobchádzania, je poškodený mechanicky, alebo je poškodený chybným zapojením napájania – prepólovaním, nie je možné reklamovať.

Zodpovednosť predávajúceho za poškodenia, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť nevzniká, ak tieto poškodenia boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci splnil svoj záväzok. Tovar na reklamáciu je potrebné doručiť, ak to nie je dohodnuté inak, v pôvodnom obale a s kompletným príslušenstvom.

Ak je tovar pred uplynutím záručnej doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar, alebo niektorý z jednotlivo reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť.

Po doručení reklamácie v lehote max. 30 dní predávajúci preskúma oprávnenosť reklamácie a podľa výsledku tovar bude opravený alebo vymenený za funkčný kus.

V prípade, že zákazník má záujem o riešenie reklamácie neštandardným spôsobom – napr. výmena, preverenie zariadenia na počkanie, je potrebné si to dohodnúť vopred.

Predávajúci je oprávnený odstrániť chybu najmä dodaním náhradného tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ktorý svojimi vlastnosťami a parametrami zodpovedá reklamovanému tovaru, pričom sa nemusí jednať o úplne totožný druh tovaru ako reklamovaný tovar, a to najmä ak sú chyby neopraviteľné, alebo ak by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na svoje náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu ho predávajúci dodal.