Preskočiť k hlavnému obsahu »

Váš košík je prázdny

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) sa riadia vzťahy medzi kupujúcim (podnikateľom alebo spotrebiteľom) a spoločnosťou WELLNET, s.r.o. so sídlom Levočská 2, 082 12 Prešov, IČO 36484610, IČDPH SK2020015206, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo: 14019/P (ďalej ako predávajúci, prevádzkovateľ) v oblasti predaja tovaru a služieb.

Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, neoddeliteľnou súčasťou ktorých je aj Reklamačný poriadok a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok, Reklamačného poriadku a Výhlásenia o ochrane osobných údajov sú zverejnené na internetových stránkach predávajúceho www.wellnet.sk a v sídle spoločnosti WELLNET, s.r.o. .

Kupujúci

Kupujúcim je podnikateľ alebo spotrebiteľ.

Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia, na základe špecifických predpisov, osoba ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu. Podnikateľ pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, neupravené týmito VOP ani inou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v platnom znení.

Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúcemu kúpou tovaru a produktov z obchodnej ponuky predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných logotypov či patentov predávajúceho, alebo tretích strán, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť, alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a príslušným súdom.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Ceny

Všetky ceny sú zmluvné.

Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom elektronického obchodu na www.wellnet.sk
 • elektronickou poštou na adrese wellnet@wellnet.sk
 • osobne
 • telefonicky

Preferovaným spôsobom objednania je podanie objednávky cez elektronický obchod.  

Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ.

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese WELLNET, s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na prevzatie.

Platobné podmienky

 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
 • platba vopred bankovým prevodom
 • Nákup na faktúru so splatnosťou pre štátne (verejnoprávne) organizácie a korporátne spoločnosti na základe písomnej objednávky.
 • Nákup na faktúru so splatnosťou pre podnikateľov(len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu a podpísaní zmluvy o obchodnej spolupráci medzi kupujúcim a predávajúcim)
 • platba cez internetové rozhranie banky
 • patba v hotovosti pri prevzatí tovaru na prevádzke predávajúceho
 • platba platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na prevádzke predávajúceho
 • PayPal

Ceny a zľavy platobných možností.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Dodanie tovaru

Zasielanie prepravnou službou.

Tovar je možné kupujúcemu doručiť prepravnou službou. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky, cenník je zverejnený na stránkach predávajúceho.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní skontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí až po jeho prevzatí, je povinný do 24 hodín kontaktovať prepravcu a zaslať vypísaný Zápis o poškodení zásielky na adresu.

Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Osobný odber

Tovar môže prevziať iba kupujúci, alebo osoba ktorá je na prevzatie tovaru poverená kupujúcim. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom, alebo platným cestovným pasom.

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke obchodu predávajúceho v deň odoslania objednávky, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodli inak.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596